Autorská Práva

Copyright Notice

EVE Online and the EVE logo are the registered trademarks of CCP hf. All rights are reserved worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. EVE Online, the EVE logo, EVE and all associated logos and designs are the intellectual property of CCP hf. All artwork, screenshots, characters, vehicles, storylines, world facts or other recognizable features of the intellectual property relating to these trademarks are likewise the intellectual property of CCP hf. CCP hf. has granted permission to Capsuleer.cz to use EVE Online and all associated logos and designs for promotional and information purposes on its website but does not endorse, and is not in any way affiliated with, Capsuleer.cz. CCP is in no way responsible for the content on or functioning of this website, nor can it be liable for any damage arising from the use of this website.

Autorská Práva

EVE Online a EVE logo jsou registrované ochranné známky CCP hf. Všechna práva celosvětově vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. EVE Online, logo EVE, EVE a všechna související loga a návrhy, kresby a vzory jsou duševním vlastnictvím společnosti CCP hf. Všechna umělecká díla, screenshoty, postavy, vozidla, příběhy, nebo jiné rozpoznatelné rysy duševního vlastnictví související s těmito ochrannými známkami jsou rovněž duševním vlastnictvím společnosti CCP hf. CCP hf. udělila Capsuleer.cz povolení používat EVE Online a všechna související loga a návrhy pro propagační a informační účely na webových stránkách, ale nedoporučuje je ani není nijak spojena s Capsuleer.cz . CCP v žádném případě nezodpovídá za obsah nebo fukčnost této webové stránky, ani nemůže nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé používáním této webové stránky.

WALTARI

PROZOVATEL